Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 22.04.2022
Imieniny:
Łukasza, Kai, Leonii

Menu główne

Nawigacja

Treść strony

Strategiczna Mapa Regionu -Scenariusz rozwoju do roku 2020 Gmina Kowiesy

Gmina Kowiesy uczestniczyła w projekcie systemowym "Strategiczna mapa regionu- badania regionu łódzkiego z opracowaniem scenariuszy rozwojowych" realizowanym przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przygotowanie scenariuszy rozwojowych Departament Polityki Regionalnej zlecił firmie PAG Uniconsult. Realizacja projektu umożliwiła przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego oraz władzom regionalnym zdobycie informacji ułatwiających określenie kierunków rozwoju gmin i powiatów oraz wskazanie obszarów, których rozwój wpłynie na poprawę życia mieszkańców regionu. Scenariusze rozwoju są stosowanym w planowaniu strategicznym sposobem prezentacji możliwej przyszłości służącej wyborowi wariantu polityki rozwojowej- jej celów i priorytetów. Przygotowane w ramach projektu scenariusze uwzględniają optymistyczne, neutralne oraz pesymistyczne wersje zdarzeń wraz z ich konsekwencjami dla przewidywalnych wyników. Istotą scenariuszy rozwojowych jest pokazanie, na podstawie analizy trendów i ustalenia pozycji rozwojowej, jaki może być obraz gminy/powiatu w perspektywie do roku 2020.

Lokalni liderzy wsparci przez facylitatora z ramienia PAG Uniconsult na posiedzeniu Grupy ds. Scenariuszy Rozwojowych, które odbyło się 2 marca 2010 r. w Urzędzie Gminy Kowiesy, opracowali analizę SWOT dla Gminy. Odnieśli się do przygotowanego zestawu uniwersalnych cech wewnętrznych i zewnętrznych. Każdą z cech ocenili na skali otwartej jako atut lub czynnik negatywny.  

Z przeprowadzonej analizy wynika, że gmina charakteryzuje się przewagą mocnych stron nad słabymi, natomiast w jej otoczeniu szanse przeważają nad zagrożeniami, co lokuje ją w pozycji strategicznej maxi-maxi.


Poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie wewnętrznych i zewnętrznych cech Gminy wskazanych przez lokalnych liderów.

W zakresie czynników wewnętrznych zgodzono się, iż zdecydowaną przewagę mają silne strony (wynik +15) poniżej przedstawiono najważniejsze silne i słabe strony Gminy:

Silne strony (łącznie 42 pkt):

+ Odległość od szlaków komunikacyjnych

+ Odległość od ważnych ośrodków miejskich

+ Odległość od ośrodków administracyjnych i akademickich

+ Warunki naturalne (terenowe, układ przestrzenny gminy itd.)

+ Występowanie na terenie gminy/miasta uciążliwego przemysłu

+ Odległość od rynków zbytu dla lokalnej gospodarki

+ Położenie w zurbanizowanym obszarze gospodarczym

+ Struktura terenów gminy

+ Aktywność gospodarcza społeczeństwa lokalnego

+ Organizacja administracji lokalnej

+ Ruch ludności

+ Grunty inwestycyjne

+ Powiązanie gospodarki lokalnej z profilem regionu

+ Potencjał środowiska naturalnego w kontekście rozwoju turystyki

+ Wolne tereny inwestycyjne w kontekście planu zagospodarowania przestrzennego

+ Popyt wewnętrzny (zasobność społeczeństwa)

+ Sieć elektryczna

+ Zaplecze edukacyjne

+ Stan gospodarki lokalowej

+ Specjalne inicjatywy rozwojowe

+ Inicjatywy społeczne

+ Inicjatywy kulturalne

+ Szczególne zasoby naturalne (złoża, wody geotermalne, drewno itd.)

+ Tradycje gospodarcze

Słabe strony (łącznie 27 pkt):

- Sieć kanalizacyjna

- Sieć gazowa

- Zaplecze kulturalne

- Bilans gospodarki wodnej

- Istnienie na terenie gminy/miasta obszarów chronionych

- Sieć drogowa

- Sieć wodociągowa

- Sieć teleinformatyczna

- System wspierania inicjatyw mieszkańców

- Instytucje otoczenia biznesu

- Inicjatywy gospodarcze

- Struktura wiekowa społeczności lokalnej

- Struktura wykształcenia społeczności lokalnej

- Szczególne zasoby ludzkie

- Struktura bezrobocia

- Grunty rolne

- Struktura podmiotów gospodarczych

- Siła podmiotów gospodarczych

- Liderzy gospodarczy (silne podmioty wiodące)

- Koncentracja na konkretnych branżach

- Zaplecze dla rozwoju przedsiębiorczości (instytucje, banki itd.)

Dobrze oceniono też czynniki zewnętrzne, które determinują rozwój Gminy, choć sama Gmina nie ma na nie większego wpływu. Tutaj łączna ocena wyniosła +4 co wskazuje na niewielką przewagę szans nad zagrożeniami. Szczegółowe zestawienie głównych szans i zagrożeń przedstawiono poniżej:

Szanse (łącznie 21 pkt):

+ Środki na inwestycje publiczne z budżetu UE

+ Środki na inwestycje prywatne z budżetu UE

+ Zmiany struktury gospodarki narodowej (np. wzrost znaczenia usług)

+ Społeczne programy wsparcia

+ Zmiany przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego

+ Wzrost zamożności mieszkańców

+ Spadek przestępczości

+ Rozwój społeczeństwa informacyjnego

+ Rozwój gospodarki opartej na wiedzy

+ Zmiany technologiczne w firmach

+ Wzrost znaczenia jakości i technologii

Zagrożenia (łącznie 17 pkt):

- Zmiany w systemie finansowania samorządów

- Wprowadzenie reformy służby zdrowia

- Zmiany przepisów dotyczących gospodarki gruntami

- Zmiany polityczne na poziomie regionalnym

- Wprowadzenie reformy szkolnictwa

- Wzrost obciążeń podatkowych

- Zmiany dotyczące ubezpieczeń i opodatkowania rolników

- Czynniki o charakterze globalnym

- Wzrost znaczenia postaw obywatelskich

- Polaryzacja ekonomiczna społeczeństwa

- Ogólnokrajowe czynniki demograficzne

- Nowe technologie do wykorzystania w gospodarce komunalnej

 

  • autor: Anna Kałamajska-Nowak, data: 2010-07-23
Scenariusz rozwoju do roku 2020-Gmina Kowiesy

Licznik odwiedzin

11569

Jesteś tu

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.