Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 22.04.2022
Imieniny:
Łukasza, Kai, Leonii

Menu główne

Nawigacja

Treść strony

45-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisnej

Dzień 19 lipca 2014 roku z pewnością na długo zapadnie w pamięci mieszkańcom Lisnej, a to z racji jubileuszu 45-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej i  nadania sztandaru tej jednostce. Jako imprezę towarzyszącą mającą na celu integrację mieszkańców zorganizowano Piknik Rodzinny.

Obchody jubileuszowe oraz towarzyszący mu piknik rodzinny były zrealizowane dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków OSP w Lisnej, Pań z KGW Lisna, które są również członkiniami OSP oraz wsparciu sponsorów – sympatyków pożarnictwa oraz wszystkich ludzi dobrej woli.

Obchody rozpoczęły się zbiórką druhów OSP z Lisnej oraz  zaproszonych delegacji jednostek OSP z terenu Gminy Kowiesy wraz z pocztami sztandarowymi przy  strażnicy OSP w Lisnej.

Raport o gotowości zgromadzonych jednostek straży pożarnej do uroczystego apelu złożył Komendant Gminny OSP dh bryg Józef Stańczak  a przyjęła go druhna Poseł Krystyna Ozga – Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

Następnie odegrano hymn państwowy, a strażacy i uczestnicy święta oddali hołd fladze państwowej.

Powitania zaproszonych gości oraz otwarcia uroczystości dokonał Prezes OSP w Lisnej - druh Kazimierz Popiński

Przebieg ceremonii nadania i przekazania sztandaru miał niezwykle wyjątkowy charakter a uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

 • druhna Krystyna Ozga - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • mł. bryg.  Dariusz Hałat – Naczelnik Wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach ,
 • druh  brygadier Józef Stańczak -Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  PSP w Skierniewicach , Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Kowiesach,
 • st. bryg. Sławomir Warston - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej ,

– druh Paweł Gajda -Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP w Warszawie, Przewodniczący WKR ZOSP RP w Łodzi,

 • druh Tadeusz Cisowski - Wiceprezes  Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi ,
 • druh Mirosław Belina -  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Skierniewicach, Starosta Skierniewickiego wraz z Wiceprezesami:
 • dh Tadeuszem Grotkowskim
 • dh Zbigniewem Roterem,
 • druhna Maria Odziemkowska - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kowiesach,              
 • Ksiądz Lechosław Łapiński - Proboszcz  Parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu,
 • Pan Andrzej Luboiński - Wójt Gminy Kowiesy, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kowiesach,
 • Pan Włodzimierz Ciok – Wójt Gminy Nowy Kawęczyn,
 • Pani Teresa Słoma – Sekretarz  Gminy Kowiesy,
 • Pani Beata Heleniak – Skarbnik  Gminy Kowiesy,
 • Pani Ewa Pawlak - Radna Powiatu Skierniewickiego,
 •  Pani Barbara Kowalska -Przewodnicząca Rady Gminy  Kowiesy ,
 • Pan Janusz Brzeziński -Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kowiesy ,
 • Pani Elżbieta Adamczyk - Radna Gminy Kowiesy,
 • Pani Zuzanna Dudziak – Radna Gminy Kowiesy ,
 • Pani Agnieszka Mrówczyńska - Dyrektor biura LGD Kraina Rawki,
 • Pan Stanisław Pytliński - Zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, reprezentujący Bolimowski Park Krajobrazowy,
 • Pani Wiesława Buczak - Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Kowiesach,
 • Pani Maria Cygan - Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Podporucznika pilota Mariana Bełca w Jeruzalu,
 • Pani Lidia Wiedeńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach,
 • Pan Marek Rawski – nauczyciel PG w Jeruzalu,
 • Pani  Karolina Banacka – Sołtys sołectwa Lisna,
 • Pani Aldona Połosak- Sołtys sołectwa Paplinek,
 • Pani Marzena Matuszewska- Sołtys sołectwa Chrzczonowic,
 • Pan Mieczysław Włodarski – Sołtys sołectwa Jakubów,
 •  Pani Dorota Majewska– Prezes Koła Gospodyń Wiejskich  w Jeruzalu,
 • Państwo Danuta i Jan Kobyłeccy,
 • Państwo Małgorzata i Wojciech Dąbrowscy,
 • Państwo Małgorzata i Jarosław Strzeleccy,
 • Pan Mirosław Skrzeczyński,
 • Pan Wojciech Kubik – redaktor Głosu Skierniewic i Okolicy,
 • Delegacje   jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Paplinie, Jeruzalu, Turowej Woli i Woli Pękoszewskiej wraz z pocztami sztandarowymi,
 • Mieszkańcy gminy Kowiesy i okolicy,  sympatycy pożarnictwa.
 •  

W pierwszej części uroczystości druhna Maria Odziemkowska odczytała zarys historyczny powstania i działania jednostki OSP w Lisnej:

45 lat istnienia OSP w Lisnej to wysiłek pracy społecznej kilku pokoleń strażaków ochotników.

O początkach istnienia OSP w Lisnej wiadomo jedynie z ustnych przekazów i opowieści druhów weteranów, którzy współtworzyli jednostkę.

Oficjalnie jednostka powstała w 1969r. a inicjatorami jej założenia byli Józef Tomczyk – pierwszy prezes OSP ,Stefan Popiński – pierwszy naczelnik OSP, i Stanisław Rdes – pierwszy skarbnik OSP. 

Tworząc Ochotniczą Straż Pożarną  w Lisnej wzorowano się na innych jednostkach działających już na terenie Gminy Kowiesy – dużą pomocą w sprawach organizacyjnych służył Śp.  dh Stanisław Michalecki – ówczesny Prezes OSP w Jeruzalu i Prezes Zarządu Gminnego OSP.

Pierwszym sprzętem pożarniczym  jakim dysponowała jednostka była motopompa M-400, węże, prądownice, bosaki, tłumnice i drabina. Sprzęt ten był trzymany w prowizorycznie zbudowanej drewnianej szopie, która znajdowała się w pobliżu istniejącej obecnie remizy.

Na początku istnienia jednostka skupiała około 30 druhów a do pożaru jeżdżono wozem konnym.

Obecna remiza została wybudowana w latach 1975-76.

Przy jej budowie, realizowanej w czynie społecznym pracowała niemal większość mieszkańców miejscowości.

Nie obyło się również bez pomocy Urzędu Gminy skąd pozyskano środki na pokrycie dachu.

Powstała sala, w której organizowano zabawy oraz odbywały się zebrania wiejskie.

W latach 1987-88 dobudowano garaż, w którym znalazł swoje miejsce dotychczas zgromadzony cały sprzęt jakim dysponowała jednostka.

Lata 1990 -1999 były dla jednostki okresem dość trudnym, w jednostce nic się nie działo, druhów ubywało, miejscowość się wyludniała. Nad jednostką pojawiło się widmo likwidacji.

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2000r. został wybrany nowy zarząd przed którym postawiono zadanie ożywienia jednostki. Nie było to zadanie łatwe .

Małymi kroczkami jednostka zaczęła się odbudowywać i mimo, że w szeregach OSP było niewielu druhów to znaleźli się wśród nich ludzie konkretni, którzy nie dali się zwodzić obietnicami i uzmysłowili władzom gminnym, że oni są tu potrzebni i potrafią działać.

Efektem tych starań było przekazanie w 2001r. samochodu pożarniczego marki Żuk pozyskanego z OSP Wola Pękoszewska. Samochód ten znajdował się w podziale bojowym do marca 2010.

W maju 2010 roku OSP w Lisnej wzbogaciła się o nowy sprzęt -zakupiono  lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki  Gazela wyposażony jest w agregat wodno-pianowy , zbiornik o pojemności 300 litrów wody oraz wyciągarkę elektryczną.

Zakup tego samochodu  został zrealizowany z  dotacji ze środków MSWiA przekazanej przez Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie, dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotacji Gminy Kowiesy  oraz środków własnych OSP.

Aktywność druhów i zaangażowanie spowodowały, że od 2002r. aż do chwili obecnej jednostka jest systematycznie doposażona w umundurowanie , sprzęt ochrony osobistej strażaka i sprzęt gaśniczy.

W 2010 roku jednostka pozyskała  przy udziale środków finansowych Gminy Kowiesy i WFOŚiGW w Łodzi oraz Funduszy Ubezpieczeniowych sprzęt -tj. motopompę pływającą Niagara, piłę do drewna marki Stihl, agregat prądotwórczy 3-fazowy.

 

Aktualnie jednostka działa w składzie;

 1. dh Kazimierz Popiński – prezes
 2. dh Marcin Gawin- naczelnik
 3. dh. Edward Gawin – gospodarz
 4. dh. Tadeusz Bałut – sekretarz
 5. dh. Hubert Błaszczyk – skarbnik
 6. dha Maria Odziemkowska – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

1. dh Lech Jedrzejewski

2. dh Łukasz Błaszczyk

3. dh Piotr Jędrzejewski

 

W 2013r. w poczet jednostki wstąpiło 3 druhów i 7 druhen zaś we wrześniu 2013r. przy OSP w Lisnej oficjalnie została powołana Kobieca Drużyna Pożarnicza – trzecia w kolejności w Gminie Kowiesy, skupiająca 7 pań.

Obecnie jednostka OSP w Lisnej skupia łącznie 31 druhów i druhen

Druhny i druhowie aktywnie podnosili i podnoszą nadal swoją wiedzę i  umiejętności na kursach szkoleniowych organizowanych przez KM PSP w Skierniewicach co potwierdza fakt, że jednostka ta posiada:

 14- strażaków ratowników OSP, 3- kierowców-konserwatorów sprzętu, 3- po kursie ratownictwa technicznego,  4 – po kursie kierowania ruchem drogowym,     2 po kursie kwalifikowanej pierwszej  pomocy,  1- po kursie dowódców OSP, 1 po kursie naczelników OSP, 1 – po kursie pilarza,

Zdobyte umiejętności wykorzystują nie tylko w działaniach ratowniczo-gaśniczych, których na szczęście mają  niewiele, ale również w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Mimo, że nie odnoszą znaczących sukcesów w rywalizacji sportowej ale  ważne, że są obecni i aktywnie uczestniczą w życiu społeczności strażackiej i Gminy”

 

Następnie ks. Lechosław Łapiński– Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu,

dokonał  poświęcenia sztandaru, aby był on symbolem  wiary i miłości bliźniego, jak również opoką dla tych, którzy będą pod nim służyć.

 

Akt nadania sztandaru dla OSP w Lisnej odczytał dh Tadeusz Cisowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi a przekazania sztandaru w imieniu Komitetu Fundacji Sztandaru dokonał dh Zbigniew Tomasz Kaczmarski – członek komitetu.

 

Aktu wręczenia sztandaru Ochotniczej Straży Poąarnej w Lisnej dokonał dh Tadeusz Cisowski zaś sztandar w imieniu jednostki odebrał dh Kazimierz Popiński – Prezes OSP w Lisnej, który następnie przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu w składzie : dh Marcin Gawin, dha Anna Błaszczyk, dha Kinga Bośka, ze słowami” Strzeżcie honoru tego sztandaru jak źrenicy oka”

 

Po prezentacji sztandaru dh Kazimierz Popiński – Prezes OSP w Lisnej w imieniu wszystkich strażaków ochotników – członków OSP w Lisnej podziękował za uhonorowanie 45-lat pracy kilku pokoleń strażaków nadaniem jednostce sztandaru, podkreślając, że jest to najwyższe odznaczenie zbiorowe jakie może otrzymać Ochotnicza Straż Pożarna od społeczeństwa.

 

Następnie przystąpiono do wręczenia odznaczeń członkom OSP w Lisnej, który wyróżnili się w działalności statutowej jednostki. Odznaczenia otrzymali:

,,Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza” :

druh  Tadeusz Bałut

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” :

druh Edward Gawin

druh Lech Jędrzejewski

„Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” :

druh Marcin Gawin

druh Marek Błaszczyk

druh Hubert Błaszczyk

druh Zbigniew Kaczmarski

 „Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa”

dh Bogdan Bałut

dh Mariusz Banacki

dh Piotr Jędrzejewski

dh Jacek Maciejak

Aktu dekoracji dokonała dha Krystyna Ozga -Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  i dh Tadeusz Cisowski - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi

 

 

 

 

 

Wyróżnienia za całokształt pracy na rzecz środowiska pożarniczego przyznane przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Skierniewicach otrzymali:

 1. dh Kazimierz Popiński
 2. dh Andrzej Rdes
 3. dh Sławomir Błaszczyk

Aktu wręczenia dokonał dh Mirosław Belina – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Skierniewicach.

 

          Na zakończenie uroczystości o zabranie głosu poproszono przybyłych gości, którzy w swych wystąpieniach podkreślali zasługi Ochotniczej Straży Pożarnej jako organizacji, która działa nie tylko na rzecz bezinteresownej pomocy bliźniemu w obliczu zagrożenia pożarem lub klęską żywiołową ale także podejmuje inicjatywy prospołeczne mające na celu aktywizację lokalnej społeczności oraz promowanie zasad bezpieczeństwa jak również  życzyli wytrwałości w dalszym działaniu.

Wyrażono również uznanie dla aktywności druhów i druhen z OSP w Lisnej i podkreślono, iż mimo wielu przeciwności i napotykanych trudności swoją postawą i wytrwałością osiągnęli cel jakim jest odbudowanie  jednostki, podniesienie jej aktywności w działaniu oraz kultywowanie tradycji ochotniczego pożarnictwa w swojej małej ojczyźnie. 

Goście złożyli na ręce dh Kazimierza Popińskiego Prezesa OSP w Jeruzalu oraz całej braci strażackiej gratulacje z okazji jubileuszu 45-lecia istnienia i działalności OSP w Lisnej oraz przekazali listy gratulacyjne i upominki.

Oficjalną część jubileuszu zakończono tradycyjnym strażackim poczęstunkiem zaś mieszkańców i sympatyków pożarnictwa zaproszono na Pinkik Rodzinny, który odbywał się na placu za strażnicą w Lisnej.

 

         Piknik Rodzinny zorganizowano jako imprezę twoarzyszącą obchodom jubileuszu 45-lecia OSP w Lisnej.

Dla wszystkich serwowano tradycyjną strażacką grochówkę, odbył się pokaz ratownictwa technicznego w wykonaniu OSP Wola Pękoszewska z komentarzem Prezesa OSP dh Marka Wróblewskiego zaś najmłodsi  mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu wozu bojowego.

Wśród wielu atrakcji jakie zaplanowali organizatorzy  znalazły się min.:

 • mini zawody pożarnicze dla dzieci polegające na strąceniu 3 pachołków prądem wody ( wszyscy uczestnicy tych zawodów otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy)
 • miłośnicy przyrody mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w konkursach, grach i zabawach przygotowanych przez Pracowników Bolimowskiego Parku Krajobrazowego ( stoisko)Nagrody – książki o tematyce przyrodniczej a  dla najmłodszych kolorowanki. Było 10 pytań z wiedzy o BPK  a jako nagrody były sadzonki krzewów i słodycze.
 • konkurencje sportowe - min. przeciąganie liny strażacy kontra reszta mieszkańców, rodzina kontra rodzina, slalom w workach, celny rzut kaloszem do wiadra gdzie nagrodami były – dla dzieci plecaki z niespodzianką, jako nagrody pocieszenia słodycze i soczki, zaś dla dorosłych min. sadzonki krzewów ozdobnych i drewniane donice.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska promujące lokalne produkty i samkołyki:

- Firmy „STRZELSOK” z Paplinka – soki owocowe,

-  KGW Jeruzal – pierogi i barszczyk czerwony, pączki, ciasto z borówką,

- Pasieka p. Piotra Kowalskiego ze Starego Wylezina – różnego rodzaju miody jak również można było podpatrzeć pracę pszczół  na żywo w specjalnie przygotowanym ulu.

O dobrą zabawę i humor zadbał Gminny Kabaret Banialuka zaś oprawę muzyczną i prowadzenie pikniku zapewnił Pan Piotr Sobkowiak ; do tańca przygrywał zespół ACORD.

 

Zarząd OSP w Lisnej składa ogromne podziękowanie wszystkim sponsorom i ludziom, których nie sposób wymienić z imienia i nazwiska za pomoc w organizacji jubileuszu 45-lecia i pikniku rodzinnego.

 • autor: Maria Odziemkowska

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Licznik odwiedzin

6342

Jesteś tu

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.