Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 22.04.2022
Imieniny:
Łukasza, Kai, Leonii

Menu główne

Nawigacja

Treść strony

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
dotycząca
ZESPOŁU  INTERDYSCYPLINARNEGO 
DO SPRAW PRZEMOCY W RODZINIE
w Gminie Kowiesy

Na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia  2011 r. Rada Gminy Kowiesy podjęła Uchwałę Nr IX/47/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

W dniu 14 listopada 2011 roku Wójt Gminy Kowiesy Zarządzeniem Nr 34/11 powołał Gminny Zespół interdyscyplinarny do spraw przemocy w rodzinie w składzie:

1.    Zofia Mrówczyńska – nauczyciel Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli.

2.    Maria Cygan - dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu.

3.    Izabella Smok - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Kowiesach.

4.    Sylwia Chlebowska - nauczyciel Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli.

5.    Michał Walczewski - starszy sierżant Posterunku Policji w Kowiesach

6.    Lucyna Gajer - kurator zawodowy dla dorosłych w Zespole Kuratorskiej Służby Sadu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

7.    Sylwia Borowiec - specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowiesach.

8.    Bogusława Kwiatkowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach.

9.    Emilia Wasilewska - położna Praktyka Lekarza Rodzinnego w Kowiesach.

10. Janina Powązka - pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dniu 26 stycznia 2012 roku na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Wójta Gminy Kowiesy dokonano wyboru: przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza Zespołu.

                Przewodnicząca Zespołu:

1.   Bogusława Kwiatkowska

                Zastępca:

2.   Michał Walczewski

                Sekretarz:

3.   Zofia Mrówczyńska

Głównym celem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań różnych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do zadań  Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
2. Opracowanie procedur postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy w rodzinie.
3. Udzielanie wstępnej pomocy,wskazanie możliwości uzyskania pomocy interdyscyplinarnej dla wszystkich członków rodziny.
4. Wyjaśnienie procedur „Niebieskie Karty”, socjoterapii, terapii sprawców, terapii osób doświadczających przemocy itp., kierowanie do specjalistycznych placówek i programów.
5. Opracowanie wspólnie z rodziną strategii wychodzenia z kryzysu, służenie radą i pomocą.
6. Aktywne poszukiwanie wsparcia rodzin zaprzyjaźnionych w społeczności lokalnej.
7. Opracowanie wniosków do gminnych programów profilaktycznych.
8. Posiadanie świadomości wzajemnych kompetencji składu Zespołu i jego ustawiczne kształcenie i modyfikowanie w zależności od wynikających potrzeb.
9.  Udzielanie pomocy, w szczególności psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.
10.Podejmowanie działań profilaktycznych poprzez edukację społeczną i edukację rodzin.
11.Podejmowanie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie kompetencji i obowiązków, pracowników instytucji/placówek zobowiązanych do realizowania zadania z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, którzy nie są członkami Zespołu.
12. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą  odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Przedstawiciele wchodzący w skład Zespołu realizują ww. procedurę w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach Przewodniczącemu Zespołu.

 

UWAGA !!!

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy,
zgłoś się
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach
lub
zadzwoń pod nr  tel. 0-46 831-74-74, w godz. od  7.30 do 14.30
(zgłoszenie może być anonimowe).

 

 

Licznik odwiedzin

5574

Jesteś tu

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.