Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 22.04.2022
Imieniny:
Łukasza, Kai, Leonii

Menu główne

Nawigacja

Treść strony

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/181/06 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 kwietnia 2006 roku

 

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOWIESACH

 

1. Postanowienia ogólne
 
§ 1

 

 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach, zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy, zwanego dalej Organizatorem.

 2. Gminna Biblioteka Publiczną z chwilą wpisu do Rejestru Instytucji Kultury uzyskuje osobowość prawną.

 3. Biblioteka wraz z Filią w Woli Pękoszewskiej wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej.

§ 2

Podstawą prawną funkcjonowania Biblioteki jest:

 1. Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 (Dz.U. z1997, nr 85, poz. 539 z późn. zm.)

 2. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U. 2001, nr 13, poz.123 z późn. zm.)

 3. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz.U. z 2001 r, nr.142, poz. 1591 z późn. zm.)

 4. Niniejszy statut.
  § 3
 1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Kowiesy, a terenem działalności Gmina Kowiesy.

 2. Nadzór administracyjny nad Biblioteką sprawuje Organizator.

 3. Nadzór merytoryczny pełni Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach, pełniąca funkcję Biblioteki Powiatowej.

  § 4

Biblioteka używa pieczęci z nazwą i adresem.


II. Cele i zadania Biblioteki

§ 5

 1. Biblioteka jest główną publiczną Biblioteką Gminy Kowiesy. Zapewnia mieszkańcom dostęp do materiałów bibliotecznych, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej oraz dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy.

 2. Biblioteka może prowadzić działalność dokumentacyjną, badawczą i wydawniczą w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 6

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształceniowych.

 2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej. Gromadzenie piśmiennictwa oraz wszelkich materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, gospodarczy i naukowy gminy.

 3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.

 4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.

 5. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.

 6. Udzielanie podstawowej pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń przywarsztatowych i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez sieć bibliotek publicznych na terenie Gminy.

 7. Organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy.

 8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucji i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

 9. Współpraca z dyrektorami gimnazjum i szkoły podstawowej w zakresie promocji czytelnictwa.

 10. Prowadzenie czytelni internetowej.

  § 7

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy.

III. Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 8

 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

 2. Dyrektor Biblioteki jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, a powołuje go i odwołuje Wójt Gminy.

 3. Kandydat na stanowisko dyrektora jest wyłaniany w drodze konkursu przeprowadzonego przez Organizatora.

§ 9

 

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby Bibliotecznej, w miarę możliwości finansowych mogą być zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi.

 2. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Dyrektor oraz pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

§ 10

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne jak również inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników.

§ 11

Organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 12

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki regulują odrębne przepisy dotyczące wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

§ 13

Przy bibliotece i jej Filiach mogą działać koła przyjaciół i miłośników, stowarzyszenia i fundacje, w oparciu o odrębne obowiązujące przepisy.


IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 14

Gminna biblioteka Publiczna jako instytucja kultury samodzielnie gospodaruje powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 15

Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy Kowiesy. Organizator zapewnia Bibliotece środki niezbędne do jej podstawowego funkcjonowania oraz utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

§ 16

 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez dyrektora, uwzględniający wysokość dotacji z budżetu Gminy.

 2. Plan działalności Biblioteki zawiera: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych, plan inwestycji.

 3. Biblioteka tworzy fundusz i posiada odrębny rachunek bankowy.

 4. Przychodami Biblioteki są: dotacje budżetowe, wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Wydatki na całkowitą działalność pokrywane są z przychodów.

 6. Biblioteka prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami obowiązującymi osoby prawne.

 7. Dyrektor Biblioteki corocznie przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w terminie do 31 marca roku następnego.

§ 17

Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi wg zasad ustalonych w regulaminie korzystania z Biblioteki w zakresie dopuszczonym przez ustawę o bibliotekach, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 18

Do dysponowania finansami Biblioteki upoważnia się dyrektora Biblioteki, który odpowiada za jej działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 19

Nadzór nad prawidłowością prowadzenia gospodarki finansowej sprawuje Organizator.

1. Przepisy końcowe
 
 
§ 20

Statut nadaje Rada Gminy Kowiesy.

§ 21

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy, dotyczące działalności kulturalnej.

 

 • autor: Halina Sikorska

Licznik odwiedzin

7168

Jesteś tu

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.