Urząd Gminy Kowiesy

Galeria Top

Biuletyn Informacji Publicznych

Wyszukiwarka

Wyszukaj na stronie

Kalendarz, Imieniny

Dzisiaj:
Piątek, 22.04.2022
Imieniny:
Łukasza, Kai, Leonii

Menu główne

Nawigacja

Treść strony

 

6 października 2012 roku w Jeruzalu  odbyła się uroczystość 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej i nadania sztandaru jednostce.

Obchody jubileuszowe były zrealizowane dzięki dużemu zaangażowaniu członków OSP Jeruzal, Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Jeruzalu oraz sponsorów – sympatyków pożarnictwa.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 14 zbiórką pododdziałów przed strażnicą i przemarszem do miejscowego kościoła w towarzystwie orkiestry dętej z OSP w Cielądzu.

O godz. 14.30 w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu została odprawiona msza św. w intencji strażaków, podczas której Proboszcz ks. Lechosław Łapiński dokonał poświęcenia sztandaru .

Po nabożeństwie  poczty sztandarowe oraz strażacy i zaproszeni goście przemaszerowali pod budynek OSP Jeruzal, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości.

Przebieg ceremonii nadania i przekazania sztandaru miał niezwykle wyjątkowy charakter, a swą obecnością zaszczycili nas:

·dh Krystyna Ozga - Poseł na Sejm RP, członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w  Warszawie,

·Pani Dorota Rutkowska  - Poseł na Sejm RP,

·Pan Dariusz Seliga - Poseł na Sejm RP

·dh Mirosław Belina - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Skierniewicach, Starosta Skierniewicki,

·dh Tadeusz Grotkowski i dh Zbigniew Roter - Wiceprezesi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Skierniewicach,

·st. bryg. Tadeusz Zwoliński - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Skierniewicach –

·mł. bryg. dh Józef Stańczak - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Skierniewicach, Komendant Gminny OSP w Kowiesach,

·dh Maria Odziemkowska  - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kowiesach – 

·Pan Andrzej Luboiński - Wójt Gminy Kowiesy, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kowiesach

·Ks. Lechosław Łapiński – Proboszcz  Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu

·Ks. Krzysztof Majcher – Proboszcz Parafii p.w. Świętego Marcina w Chojnacie

·Ks. Prałat Henryk Gronkiewicz

·Pani Teresa Słoma  - Sekretarz Gminy Kowiesy

·Pani Beata Heleniak - Skarbnik  Gminy Kowiesy

·Pani Urszula Siucińska

·Pani Ewa Pawlak - Radna Powiatu Skierniewickiego

·Pani Barbara Kowalska - Przewodnicząca RG Kowiesy

·Pan  Janusz Brzeziński - Wiceprzewodniczący RG Kowiesy

·Pan Mariusz Antos- Radny Gminy Kowiesy

·Pani Regina Widulińska - Sołtys Sołectwa Jeruzal- Wólka Jeruzalska

·Pani Maria Cygan - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu

·Pan Marek Rawski

·Państwo Robert i Monika Dziuba

·Pani Anna Krzemińska – Lekarz rodzinny w Kowiesach

·Pani Ewa Kukiełka– Prezes KGW w Jeruzalu,

·Delegacje  z jednostek OSP Lisna, Paplin, Turowa Wola i Wola Pękoszewska

·oraz mieszkańcy gminy i okolic.

Otwarcia i powitania zaproszonych gości dokonał dh Mieczysław Trukawka – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeruzalu

Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i złożeniu meldunku odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeruzalu.

W pierwszej części Pani Aleksandra Fornal odczytała zarys historyczny powstania i działania jednostki OSP Jeruzal :

Ochotnicza Straż Pożarna w Jeruzalu istnieje od ok. 1921roku. Pomysłodawcą i założycielem straży był miejscowy proboszcz ks. Henryk Jóźwik, który też został pierwszym prezesem Straży w Jeruzalu.              

Do 1925r. Jednostka OSP w Jeruzalu prowadziła wspólne działania z jednostkami OSP Doleck i OSP Paplin.  Od 1925r. Stała się samodzielnie działającą jednostką OSP.

Prezesami jednostki kolejno byli:

do 1929r.  Założyciel Ks. Henryk Jóźwik, następnie ks Antoni Kaczyński, po nim miejscowy nauczyciel Antoni Filipczak

Naczelnikami byli: dh Sałajczyk, dh Jan Bielecki a od 1930r. Dh Jan Ciszewski

W latach 1930-1931 wspólnym wysiłkiem druhów oraz przy zaangażowaniu miejscowej ludności wybudowana została pierwsza remiza. Stanowił ją murowany, parterowy budynek, usytuowany w centrum miejscowości.

W latach 1933-34 strażacy udostępniali salę strażacką miejscowej szkole podstawowej, która odczuwała brak pomieszczeń do nauki.

Jednostka wówczas liczyła ok.20 członków a na wyposażeniu znajdowała się ręczna sikawka do której wodę donoszono wiadrami z pobliskiej rzeki Chojnatki. Alarm pożarowy ogłaszano przy pomocy dzwonów kościelnych  a z czasem przy strażnicy ustawiono własny strażacki dzwon alarmowy.

W 1936r. wykonano we własnym zakresie wóz strażacki, na którym znajdował się sprzęt gaśniczy – drabiny, bosaki, wiadra. Pieniądze na ten cel pozyskano min. z wynajmu sali dla szkoły.

W 1950 r. za kadencji naczelnika dh Jana Kowalskiego zostało zakupione umundurowanie dla strażaków.

W 1957r. wraz z powołaniem nowego Zarządu OSP w Jeruzalu, podjęto decyzję o budowie nowej strażnicy. Rozpoczęto gromadzenie materiałów i środków na ten cel, większość z nich wykonano samodzielnie z miejscowych surowców. Budowę rozpoczęto w 1959r.  Budowa tego obiektu realizowana była w czynie społecznym i trwała do 14 listopada 1963r. kiedy to nowa strażnica została oddana do użytku.

W 1976 r. Przy jednostce OSP powstała pierwsza i jedyna wówczas w gminie drużyna młodzieżowa, która odnosiła liczne sukcesy w ramach organizowanych ćwiczeń i zawodach.

W 1971r. Pozyskano na wyposażenie pierwszy samochód gaśniczy – Żuk , który dzięki staraniom druhów służy do dnia dzisiejszego i jest nadal w podziale bojowym , gotowy do akcji.

Obecnie jednostka dysponuje oprócz wysłużonego samochodu lekkiego marki Żuk, ciężkim samochodem gaśniczym Jelcz 420P z beczką o poj. 10tys. litrów wody.

OSP w Jeruzalu skupia łącznie 36 druhów w tym członków czynnych OSP – 27.

Druhowie z OSP biorą systematycznie udział w szkoleniach organizowanych przez PSP co potwierdza fakt, że jednostka ta posiada 14- strażaków ratowników, 3- kierowców-konserwatorów sprzętu, 1 – po kursie pilarza, 6- po kursie ratownictwa technicznego, 2- po kursie dowódców OSP.

Pozyskane umiejętności  i  wiedzę strażacy wykorzystują biorąc udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń na terenie gminy i powiatu a także w organizowanych przez gminę i powiat zawodach sportowo-pożarniczych. W 2007r. OSP Jeruzal zajęła 1 miejsce w zawodach gminnych.

Członkowie OSP Jeruzal  aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej oraz gminy Kowiesy.

Następnie dh Maria Odziemkowska – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP w Kowiesach odczytała akt nadania sztandaru dla OSP w Jeruzalu.

 

  Przekazania sztandaru dokonał fundator sztandaru – p. Robert Dziuba  w asyście przedstawicieli lokalnej społeczności – Radnego Gminy Kowiesy p. Mariusza Antosa i Sołtys Sołectwa Jeruzal- Wólka Jeruzalska p. Reginy Widulińskiej.

 

Aktu wręczenia sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeruzalu dokonała Dh Krystyna Ozga – członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie.

Sztandar w imieniu jednostki odebrał dh Mieczysław Trukawka – Prezes OSP w Jeruzalu, który następnie przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu ze słowami „Strzeżcie honoru tego sztandaru jak źrenicy oka”. 

 

Po prezentacji sztandaru Dh Mieczysław Trukawka – Prezes OSP w Jeruzalu w imieniu wszystkich strażaków ochotników, członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeruzalu podziękował  za uhonorowanie 90 lat pracy kilku pokoleń strażaków nadaniem  jednostce sztandaru.

Mówił: ”Wierni strażackim tradycjom, podejmujemy działania zmierzające do zapewnienia właściwego wizerunku strażaków, którzy służąc pod sztandarem Świętego Floriana z godnością i honorem reprezentują ochotnicze pożarnictwo.

Sztandar to honor, a honoru i sztandaru splamić nie wolno. Wszyscy strażacy muszą o tym pamiętać i świadczyć swoją postawą.   Postawą , która będzie wzorem do naśladowania dla młodych i kontynuacją tradycji pożarniczych w naszej jednostce.

Świat trzeba kochać i strzec go rozumnie – Bogu na chwałę a ludziom na pożytek.”

Następnie nastąpiło wręczenie odznaczeń dla jednostki i zasłużonych członków OSP Jeruzal, którzy wyróżnili się w działalności statutowej jednostki.

 

Jednostkę OSP Jeruzal za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowano Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Aktu dekoracji dokonała dh Krystyna Ozga w asyście dh Mirosława Beliny – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Skierniewicach

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa po raz drugi otrzymali: dh Jana Szkopiński i

dh Stanisław Maciejewski.

 

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: dh Aleksander Maciejak i dh Tadeusz Majewski.

„Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: dh Zdzisław Szkopiński,

dh Wiktor Tokarski, dh Jacek Majewski, dh Jerzy Grzejszczak, dh Zenon Śliwiński,

dh Mieczysław Trukawka.

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: dh Krzysztof Stankiewicz,  

dh Robert Dziuba,  dh Tadeusz Lisicki, dh Roman Jędrzejewski, dh Marek Maciejak,

dh Paweł Maciejewski, dh Zbigniew Pyłka, dh Mariusz Szymczyk, dh WojciechWacławek, dh Krzysztof Wrzosek, dh Artur Tokarski, dh Tomasz Tyszko.

Następnie wręczono odznaki Za Wysługę Lat.

odznakę „Za wysługę 60 lat”  otrzymali: dh Stanisław Maciejewski i

dh Aleksander Maciejak

Odznakę za Wysługę 50 lat otrzymał: dh Jan Szkopiński

Odznakę za Wysługę 45 lat otrzymał: dh Tadeusz Majewski

Odznakę za Wysługę 35 lat otrzymał: dh Zenon Śliwiński

Odznakę za Wysługę 30 lat otrzymał: dh Mieczysław Trukawka

Odznakę za Wysługę 25 lat otrzymali: dh Wiktor Tokarski, dh Jacek Majewski,

dh Jerzy Grzejszczak, dh Tadeusz Lisicki.

Odznakę za Wysługę 15 lat otrzymali: dh Tomasz Tyszko, dh Artur Tokarski,dh Krzysztof Stankiewicz, dh Mariusz Szymczyk, dh Wojciech Wacławek, dh Paweł Maciejewski,

dh Marcin Szkopiński.

Odznakę za Wysługę 10 lat otrzymali: dh Marek Maciejak, dh Zbigniew Pyłka,

dh Krzysztof Wrzosek, dh Adam Kukiełka, dh  Artur Gręda, dh  Przemysław Gręda,

dh Grzegorz Szkopiński, dh Paweł Tusiński, dh Piotr Trukawka, dh Piotr Śniadkowski,

dh Konrad Śliwiński.

Na zakończenie uroczystości o zabranie głosu poproszono przybyłych gości, którzy w swych wystąpieniach podkreślali ogromne zasługi Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i to, że jest to najstarsza organizacja społeczna , która cieszy się największym zaufaniem społecznym wśród ludzi. Jednocześnie wyrazili słowa najwyższego uznania za wkład jednostki w ochronę mieszkańców przed żywiołami oraz zaangażowanie w prace na rzecz społeczności lokalnej.  Goście  złożyli na ręce dh Mieczysława Trukawka- Prezesa OSP w Jeruzalu i całej braci strażackiej gratulacje z okazji tak zaszczytnego jubileuszu 90-lecia istnienia i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeruzalu oraz przekazali listy gratulacyjne.

Uroczystość zakończyła się tradycyjnym strażackim poczęstunkiem przygotowanym przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jeruzalu.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Maria Odziemkowska

Licznik odwiedzin

5640

Jesteś tu

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 835-10-30-031
REGON: 000538171

Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

GMINA KOWIESY

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

NIP: 836-18-32-418
REGON: 750148294

tel. +48 46 831 70 26
fax +48 46 831 70 81: 
e-mail: http://nie-spamuj.eu/email.php?6f5e946fcea 
e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00

Jak do nas trafić

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Copyright Urząd Gminy Kowiesy. Wszelkie prawa zastrzeżone.